Wat is asbest?

Veilig verwijderen

Heldere communicatie

Ontzorgen van A tot Z

Duidelijke afspraken
 • Veilig verwijderen van asbest
 • Heldere communicatie
 • Procescertificaat Asbestverwijdering
 • Duidelijke afspraken

Onverwoestbaar maar zeer schadelijk

Wereldwijd is asbest in zeer grote hoeveelheden verwerkt in de meest uiteenlopende uitvoerings- en toepassingsgebieden. Omdat asbest onverwoestbare eigenschappen heeft was dit een perfect materiaal met alleen maar positieve eigenschappen. Asbest is verwerkt in zeer veel producten en gebruikt in de bouw en in installatietechnische en huishoudelijke toepassingen. Na een tijdsbestek van vijftig jaar, waarin asbest veel gebruikt is, kon men asbesthoudende materialen bijna overal in terug vinden zoals bij gebouwen, installaties en constructies. In 1977 kwam er een strengere regelgeving, het Asbestbesluit zorgde ervoor dat het gebruik verminderd werd. Op 1 juli 1993 kwam het Asbestverbod van kracht en werd het verboden om asbest toe te passen.

Asbest is eigenlijk een verzamelnaam voor een zestal vezelvormige mineralen. Deze worden als delfstof gedolven in open (bovengrondse) en gesloten (ondergrondse) mijnen. Kenmerkend hierbij is de kristallijnen structuur waaruit het is opgebouwd. Asbest wordt op verschillende locaties ter wereld gewonnen, zoals landen als Canada, Australië en de voormalige Sovjet Unie. In de Europese Unie wordt het gewonnen door onder andere de landen Italië en Griekenland. De asbestsoort die het meest wordt toegepast is chrysotiel(witte asbest) 80%. Amosiet (bruine asbest) wordt voor 15% toegepast en crocidoliet (blauwe asbest) voor 5%. Het materiaal asbest heeft diverse eigenschappen waardoor de industrie zoals de bouw er veelvuldig gebruik van heeft gemaakt. Het is dan tijdens de sanering ook van belang om te weten met welke vorm asbest wij te maken hebben. Dit in verband met de veiligheidsmaatregelen en het gebruik van materialen en technieken.

Asbest Service Nederland heeft de expertise om snel, effectief en doelgericht op te treden om u te kunnen voorzien van veilige en gerichte asbestverwijdering. Voor de gezondheid van de mens vormen asbestvezels een groot gevaar. Als u dit inademt kan dit op de lange en korte termijn schadelijke consequenties hebben voor uw gezondheid en zelfs kanker veroorzaken. Ons asbest bedrijf ziet het dan ook als cruciaal dat de sanering op gedegen, professionele en duurzame wijze wordt uitgevoerd.

Wat is asbest?

Eigenschappen van asbest

 • Bestand tegen water en chemicaliën;
 • Bestand tegen hoge temperaturen;
 • Zeer slijtvast;
 • Groter treksterkte
 • Goed mengbaar met andere materialen (bijvoorbeeld cement)
 • Goed isolerend;
 • Goedkoop en makkelijk te verwerken;

Doordat asbest gevaarlijk is voor mens en milieu is er strikte en strenge wetgeving opgesteld. Aan asbestsanering worden zeer hoge eisen gesteld aan de veiligheid, werkomstandigheden en het personeel. Tijdens binnensanering wordt de ruimte waar asbest is geconstateerd, afgeschermd door middel van een containment. Dit is een ruimte die luchtdicht is en onder druk wordt gezet om de vezel binnen te houden. Als de sanering volbracht is zal de ruimte door een onafhankelijk RvA Inspectielaboratirium getest worden voor een asbest vrijgave-verklaring. In een dubbelde minibag zal dan het asbesthoudende afval verpakt worden. De procedures staan onder streng toezicht van de arbeidsinspectie en de certificerende instelling.

Risico’s van asbest en asbestziekten

Asbestziekten kunnen voorkomen worden. Alle wettelijke voorschriften om zorgvuldig om te gaan met asbest zijn opgesteld om ziekten te voorkomen. U dient ademhalingsbescherming (verplicht bij overschrijding) en de beschermende kleding combinatie te dragen. Dit is allemaal nodig om asbestziekten te voorkomen. De vezels die het meest gevaarlijk zijn worden gekenmerkt door hun lange dunne afmeting:

 • dunner 3 micron en
 • langer dan 5 micron en
 • hebben een lengte-dikte verhouding van meer dan 3:1

Door mechanische beschadigingen in de kern van een cel door asbestvezel kunnen verschillende kankersoorten ontstaan. In de kern van een cel zit DNA. DNA bestaat uit zeer veel informatie over het leven. Is DNA beschadigd? Dan kan dit “ontsporen” en hierdoor kan een gezonde cel veranderen in een kankercel. Ook zal de kankercel gaan woekeren. Deze woekering is een tumor. Asbest gerelateerde ziekten zijn moeilijk te behandelen en u heeft dan ook een kleine kans op genezing. Het kan zelfs zo zijn dat één asbestvezel al kanker veroorzaakt. Hierdoor bestaat er dus ook geen veilige concentratie. En daarom is er geen MAC-(Maximaal Aanvaarde Concentratie) waarde vastgesteld.

Deze ziekten kunnen door asbestvezel veroorzaakt worden:

Longkanker
Dit is kanker van het longweefsel, dit wordt versterkt door de effecten van roken of het inademen van schadelijke stoffen. Wist u dat rokers bij het inademen van asbestvezels wel tot vijftig keer meer kans op longkanker hebben dan mensen die niet roken? Meestal openbaart de ziekte zich pas na meer dan 10 jaar dat u bloot bent gesteld aan asbestvezels. Het leven van een mens kan verlengd worden door middel van operatieve verwijdering. Chemotherapie kan hier ook aan bijdragen. Echter blijft de kans op genezing gering.

Asbestose
Door asbestvezels is het longweefsel ernstig vervuild en beschadigd. Hierdoor wordt veel bindweefsel gevormd in de longen. Dit zorgt voor verhindering van de opname van zuurstof via de longen doordat bindweefsel niet elastisch is. Na 10 tot 30 jaar zal deze ziekte zich openbaren na blootstelling aan asbestvezels. Verzachting is mogelijk door toediening van zuurstofrijke lucht. Volledig herstellen is niet mogelijk.

Mesothelioom
Dit is kanker van de vliezen waarin de organen vastliggen binnen het lichaam. Denk hierbij aan borstvlies, buikvlies en longvlies. Zijn vezels ingeademd? Dan verplaatsen deze zich binnen het lichaam tot in de orgaanvliezen. Deze vliezen zijn erg gevoelig voor beschadigingen. Na 10 tot 50 jaar zal deze ziekte zich openbaren. Er zijn hiervoor ook bijna geen behandelingen mogelijk. En genezing is helemaal onmogelijk. Blauwe asbest is de veroorzaker van mesothelioom.

Pleurale plaque
Dit is een ziekte in het borst- en longvlies waarbij verdikkingen zijn ontstaan. Het longweefsel wordt minder flexibel door de verdikking en ook zal de ademhaling moeilijker worden. Dit is echter geen ziekte zoals kanker en men kan hier ook oud mee worden.

Asbestwratten
Dit zijn woekeringen van huidcellen die na het binnendringen van asbestvezels beschadigingen veroorzaken. Deze wratten kunnen verwijderd worden.